• 1. ALGEMEEN

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Stadstaxi Rotterdam Mobiliteit handelend onder de naam Verhuistaxi Rotterdam hierna te noemen ‘de vervoerder’, gesloten overeenkomsten. De contractuele wederpartij van vervoerder wordt nader aangeduid met de ‘opdrachtgever’. De vervoerder is ingeschreven in de KvK onder nummer : 5974308 De vervoerder wijst eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk af.

 • 1.1 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

  Een overeenkomst komt tot stand doordat de vervoerder schriftelijke of per e-mail een bevestiging zendt van de order of opdracht van de klant. Alle aanbiedingen van de vervoerder zijn vrijblijvend. Als de opdrachtgever aan vervoerder onjuiste informatie verstrekt m.b.t. de opdracht dan kan Verhuistaxi Rotterdam afzien van gedane aanbieding.

 • 1.2 Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever

  Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de gemaakte afspraken na te komen en alle vragen die door de vervoerder zijn gesteld in het kader van de situatie in het pand, woning c.q. object juist te beantwoorden. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk bij het in- en uitladen en het plaatsen te controleren of de juiste goederen worden afgeleverd en deze te controleren op schade.

 • 1.3 Bij 2de handsgoederen of inboedels

  De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle goederen goed en handelbaar verpakt zijn. De vervoerder is niet aansprakelijk voor goederen die in verhuisdozen elkaar kunnen raken en beschadigen, bij twijfel is de vervoerder gemachtigd in het bijzijn van de klant deze te controleren.

 • 1.4 Ophaal / afleveradres

  De opdrachtgever dient altijd aanwezig te zijn op het ophaal- / afleveradres. Indien dit niet mogelijk is wordt dit vooraf , doch tijdig (uiterlijk 24 uur voorafgaand de uitvoer dag) besproken met de vervoerder. Het ophaal- c.q. afhaaladres (binnenzijde en buitenzijde) dient goed bereikbaar te zijn en geen obstakels te bevatten die het vervoer van de goederen kunnen beschadigen of hinderen bij het in- en uithuizen. Kosten en aanvragen die moeten worden gemaakt omtrent parkeerontheffingen komen voor rekening van de . De opdrachtgever draagt er zorg voor dat eventuele ontheffingen op dag van levering aanwezig zijn. Ook bijkomende kosten als parkeerbelasting en tol, zijn voor rekening van de klant en zullen worden door berekend. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat er voldoende hulp aanwezig is voor het in- en uithuizen van de goederen Als er vooraf is besproken dat over een trap moet worden verhuisd, bepaalt de vervoerder hoeveel hulp daarvoor aanwezig moet zijn. De klant is verantwoordelijk voor de goederen, welke worden geleverd, ook daadwerkelijk en eenvoudig naar binnen kunnen (zonder gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals takelmachines). Goederen die niet naar binnen worden verplaatst, worden besproken met de klant. De eventuele gevolgen voor beschadigingen zijn voor risico van de opdrachtgever indien hij toch beslist dat het naar binnen moet. De vervoeder is hier derhalve niet voor aansprakelijk, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de vervoerder. De klant zorgt ervoor dat alle obstakels, welke het naar binnen of naar boven brengen van goederen kunnen bemoeilijken, worden verwijderd. Denk hierbij aan kastjes, schilderijen, tafeltjes, lampen of andere voorwerpen die langs de route staan of hangen. De klant dient parket, laminaat, houtenvloeren of besmettelijke vloerbedekking af te dekken met plastic of karton. Ook dient de opdrachtgever huisdieren uit de looproute te houden zodat deze niet kunnen ontsnappen of in de weg lopen. Als de opdrachtgever geen moeite heeft gedaan om de hierboven vermelde zaken te verwijderen of af te dekken zijn deze voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 • 1.5 Kostbare bezittingen

  Indien de opdrachtgever kostbare bezittingen heeft, dient hij deze tijdens de verhuizing zelf bij zich te houden. Denk hierbij aan geld en sieraden, maar ook bijzondere goederen die voor u van veel waarde zijn (bijvoorbeeld waardevolle kunstgoederen). De vervoerder is niet aansprakelijk voor verdwijning, beschadiging of vermissing van deze goederen.

 • 1.6 Aansprakelijkheid

  De vervoerder kan alleen aansprakelijk worden gesteld als de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de vervoerder, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen vervoerder verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. De aansprakelijkheid van vervoerder is te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende opdracht, inclusief BTW.

  De vervoerder is nimmer aansprakelijk voor letselschade bij de opdrachtgever, ontstaan tijdens de hulp die vervoerder biedt bij het sjouwen in samenwerking met de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet bij vervoerder. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. De beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens jegens de door vervoerder ingeschakelde derden of ondergeschikten.

 • 1.7 Demontage en montage van meubelen

  Vervoerder/monteur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan ondeugdelijk meubilair of in het verleden foutief gemonteerde delen. Indien van toepassing en indien mogelijk zal vervoerder hieromtrent de opdrachtgever op wijzen. De verdere uitvoering van montage en demontage geschiedt alsdan op eigen risico van de klant. De opdrachtgever dient vooraf aan te geven of er meubels uit elkaar moeten worden gehaald, dit in verband met extra tijd die hiervoor moet worden vrij gemaakt. De vervoerder dient er namelijk rekening mee te houden dat alle extra werkzaamheden die hiervoor moeten worden verricht (en dus extra tijd vergen) in de planning passen. De vervoerder heeft de mogelijkheid om de klant mede te delen dat deze werkzaamheden niet zullen plaats vinden indien er onvoldoende tijd beschikbaar is. Bij uitvoering van deze werkzaamheden worden de extra kosten doorberekend.

 • 1.8 Verzekering

  De te vervoeren goederen zijn verzekerd volgens de Algemene Vervoerscondities (AVC) welke wettelijk zijn vastgelegd) voor vervoer over de weg. De maximale verzekeringsdekking is € 3.40 per kilo aan het beschadigde object. Ook dient rekening te worden gehouden met de dagwaarde en waarde vermindering van het object. Indien de verzekeraar om welke redenen dan ook niet tot uitkering overgaat, is het bepaalde in artikel 1.6 van toepassing. Weersomstandigheden waardoor schade is ontstaan vallen niet onder de dekking. Eventuele schades die zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden worden achteraf afgehandeld en mogen niet te worden verrekend met de factuur.

 • 1.9 Tarieven

  Alle door vervoerder genoemde tarieven zijn inclusief BTW en overige verschotten, tenzij dit anders is overeengekomen. Het tarief wordt bepaald aan de hand van de gemaakte kilometers en de tijd die nodig is voor het in- en uithuizen en vervoeren van de goederen. De vervoerder bepaalt de afstand, die is afgelegd om bij de plaats van bestemmingen te komen, dit op basis van de reguliere routeplanners. De door vervoerder te bepalen route is niet onderhandelbaar. De kilometers en tijd gaan in vanaf ophaaladres en eindigen op het bestemmingsadres Indien er sprake is van meerwerk kan de vervoerder de kosten doorberekenen en de levertijd dienovereenkomstig verlengen.

 • 1.10 Annulering

  Het is mogelijk dat de klant niet op de overeengekomen plaats en tijd is of niet op tijd kan zijn. Indien op de overeengekomen datum, plaats en tijd niemand aanwezig is om het de werkzaamheden mogelijk te maken, wordt er 85% van de ritprijs bij de klant in rekening gebracht. Indien de op drachtgever te laat is wordt door de vervoerder bepaald of de rit door kan gaan in verband met andere opdrachtgevers. Kan er gewacht worden, dan gaat dat in goed overleg en worden de kosten die door de extra tijd verloren gaan in rekening gebracht. Mocht dat niet het geval zijn dan wordt er een nieuwe afspraak voor levering gemaakt en ook hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht, maar dan nog moet levering op dezelfde dag plaats vinden, dit in verband met de volgende opdrachtgevers. Om te controleren of er echt niemand thuis is zal de vervoerder de klant telefonisch proberen te bereiken. De vervoerder zal in geval dat de klant niet thuis is een briefje in de brievenbus doen met daarop de datum en tijd waarop de levering/ophalen geen doorgang heeft kunnen vinden.

 • 1.11 Vertragingen

  Als door onmacht of omstandigheden de vervoerder niet op het gewenste tijdstip aanwezig kan zijn, of indien de vervoerder de opdracht niet tijdig kan uitvoeren c.q. kan afronden, laat hij dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk weten. Vervoerder kan in dit geval niet aansprakelijk of in gebreke worden gesteld. Omstandigheden, die een overmacht situatie voor vervoerder opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie vervoerder bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan vervoerder bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt, ongevallen, files, ziekte bij vervoerder. De vervoerder zal zich naar beste vermogen inspannen om de afspraken zo goed als mogelijk na te komen.

  De door vervoerder opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij vervoerder er altijd vanuit is gegaan dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze hem bij het afgeven van de levertijd bekend waren.

 • 1.12 Betalingen

  Betalingen worden contant voldaan aan het einde van de levering bij de vervoerder, tenzij anders is overeengekomen. Factuur wordt meteen of per e mail afgegeven. Bij betaling achteraf gelden de navolgende condities: Betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum. De klant is rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de vervoerder de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de uitvoering van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

  Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW). Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW). Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties: Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever aan de vervoerder buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimum van € 50,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door de klant verschuldigd.

  Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten: Wanneer betaling door een consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de consument / klant aan vervoerder de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consument eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling - waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt - vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

  Indien de vervoerder in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van klant.

 • 1.13 Reclames en klachten

  Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat vervoerder op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 6 maanden na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

 • 1.14 Toepasselijk recht en forumkeuze

  Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van vervoerder is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing

 • Vastgesteld te Rotterdam op 1 januari 2016.